ލ. ހުޅިމެންދޫ
L. Hulhimendhoo | LD0538
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެސް.ޓީ.އޯ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/01/1983
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް