ށ. ފޯކައިދޫ
Sh. Foakaidhoo | LD0646
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C03 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 68.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,467

މިރަށަކީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވި، ޑަކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް 16 ގަޑިއިރަށް ލިބެމުންދާ ރަށެކެވެ. އަދި، 2015 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑުވެސް ހޯދާފައިވާރަށެވެ. މީގެއިތުރުން، މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ، ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,999,738.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ށ.ފޯކައިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން