ލ. ފޮނަގާދޫ
L. Fonagaadhoo | LD0720
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙަސަން މޫސާ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 1482
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/06/2012
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ސީވީޑް މެރިކަލްޗަރ ފާރމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް