ލ. ގަސްގަނޑުފިނޮޅު
L. Gasgan'dufinolhu | LD0192
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.2 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Under development
  • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް (ބޮޑުފިނޮޅާއި އެކު)
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޕްރެމިއަރ އެކުއިޓީ ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 28/09/2008
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 25 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް