ށ. ނަރުދޫ
Sh. Narudhoo | LD0551
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C02 މިލަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 43 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 520

100 ސަތޭކަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ، އާދަޔާޚިލާފު ގަހެއް މިރަށުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ. މިގަހުގައި އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެން ގަސްތަކާ ޚިލާފަށް މިގަހުގެ ގޮތްޕެއް ކަނޑާލުމުން، ހުދުކުލައިގެ ކިރު ނުވަތަ ދިޔައިގެ ބަދަލުގައި މިގަހުން އަންނަނީ ރަތްކުލައިގެ ލޭ، ފާޑުގެ އެއްޗެކެވެ. މިރަށު މީހުން އެގަހަށް ކިޔަނީ "ނަންނޭނގޭ ގަސް"، މިހެންނެވެ.