ލ. ހުޅިސްދޫ
L. Hulhisdhoo | LD1191
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުﷲ މުފީދު / މއ. ރަބީޢުގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/07/1959
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން
ނެތް