ލ. ކުޑަފަރެސް | ރަހާ ރިސޯޓް
L. Kudafares | LD0050
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3330788
  • އެނދުގެ އަދަދު - 48
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 24
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3330789
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އެމް.އޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0506/2017) މ.ހަޒާރުމާގެ (5 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0211/2003) މ.ގުލްހަޒާރުގެ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ