ލ. ކުޑަފުށި
L. Kudafushi | LD1025
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 12.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޖްތާޒް ފަޙުމީ / މ. އަފްޒާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/01/2018
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް