ލ. ކުޑަވެށި
L. Kudaveshi | LD1034
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިސްމާޢިލް ރަފީޢު / ވިކްޓްރީހައުސް، ލ. މާވަށް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/05/1979
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން