ލ. މެންދޫ
L. Mendhoo | LD1096
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 65.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙަސަން އާދިލް، މ. ކަތިރިޔާ، ގްރައުންޑް ފްލޯރ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 06/07/2017
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް