ލ. އޮޅުތޮޅު
L. Olhutholhu | LD0094
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދިޔާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބު / ގ. އުތުރުގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 01/01/1978
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން