ލ. އޮޅުވެލި | ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު
L. Olhuveli | LD1118
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 301 3200
  • އެނދުގެ އަދަދު - 194
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 97
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ލެޝަރ ފްރަންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޯކިޑު މަގު، ލެވެލް 2 އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލެޝަރ ފްރަންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޯކިޑު މަގު، ލެވެލް 2 އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ