ގއ. ކޮލަމާފުށި
GA. Kolamaafushi | LD0743
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P01 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 34.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 519

މިރަށް އުފެދިފައިވާގޮތުން ރަށް ބޮޑަށް ވައްތަރުކަމަށް ގިނަމީހުން ބުނެއުޅެނީ، ފައިވާން ކިބައަކާއެވެ. މިރަށުގެ ގިނަ މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މާވަޑިކަންވެސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ކުރެއެވެ.