ގއ. ވިލިނގިލި
GA. Vilin'gili | LD1180
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P01 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 56.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,606

"1961 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު، ހުވަދުއަތޮޅަކީ، އިދާރީގޮތުން ދެއަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައި، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއާއި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ކަނޑައަޅުއްވައި، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ މިރަށް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ދެ ކުޅި މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. މިތަންތަނަކީ ރަށު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް، ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެދިގު ފަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު "އެކެފަރު" އަކީ މިރަށާ ގުޅިފައިވާ ފަރެކެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 36,980,866.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގއ. ވިލިނގިލީގައި 1.6 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގއ. ވިލިނގިލީގައި 1.65 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި