ގއ. މާމެންދޫ
GA. Maamendhoo | LD1085
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P02 ދާންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 51.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,074

ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮށްއުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކެވެ. އަދި، ގއ.ކޫއްޑޫގައި ހިންގާ މަސް ފެކްޓްރީގައާއި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގައިވެސް މިރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފަންގިވިނުން، ލިޔެލާޖެހުން، އަތްކަންކުރުން އަދި ކިއްސަރު ވަޑާންފަދަ ކަންކަމަކީވެސް މިރަށު ރައްޔިތުން ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މި ރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަޝްހޫރު "ބޮޑު ގޮހޮޑާ" ވާހަކަ އާންމުންގެ މެދުގައި ފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކިޔާދެމުން އާދެއެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 2,380,000.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ގއ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒަމް ގާއިމްކުރުން