ގއ. ދާންދޫ
GA. Dhaandhoo | LD0766
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P02 ދާންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,008

މިރަށުގެ މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އަތޮޅުގެ މީހުންގެ މެދުގައި މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މޫސުމީ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ކިއްސަރު ވަޑާމާއި ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުޅަދާނަ ބައެއް ތިބޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރަށުގައި ސަގާފީކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަކީ ބޮޑު ޢީދުގައި ކޯޑިކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ބޮޑުބެރުޖެހުމެވެ. މިރަށާއި ގއ. ނިލަންދުއާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓެކެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 18,716,146.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ގއ.ދާންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ހިނގަމުންދަނީ