ގއ. ދެއްވަދޫ
GA. Dhevvadhoo | LD0412
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P03 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 476

މިރަށަކީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ފަރަކީ ކަނޑުއަޑީގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ، ފަތުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ސްނޯކްލިންގ ޕޮއިންޓެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މިރަށަކީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމާއި ކަސަބު ބޯވަޅު އެޅި ލިބާސް ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ހުރި އެންމެ މުހިންމު އާޘާރީ ތަނަކީ ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެވެ. 327 އަހަރު ވެފައިވާ މި މިސްކިތުގައި މިހާރުވެސް ނަމާދުކުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 4,625,000.00 ރ.