ގއ. ގެމަނަފުށި
GA. Gemanafushi | LD1182
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P03 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 53.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,165

މިރަށަކީ މަސްވެރި ރަށެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑެތި މަސްދޯނިފަހަރު ގެންގުޅެނީ މިރަށުގައެވެ. މަސް ކައްކައި ހިއްކުމާއި ރިހާކުރާއި މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް އުފައްދައި އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާއިރު، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި "ރަޓުރަހަ" ނަމުގައި މަހުގެ ގިނަ ބާވަތްތައް މިރަށުގައި ތައްޔާރުކުރެއެވެ. މިރަށުގައި ހުރި އާޘާރީ މިސްކިތް، މިހާރުވަނީ އާބާތުރަ ފިލުވައި ޒަމާނީ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، އެތާނގައި ހުރި ކުރެހުންއަޅާ ކަނޑާނަގާފައިވާ އުސް މަހާނަގާތައް އަދިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ރަށުގެ ދެކޮޅުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ދެ ގޮނޑުދޮށް އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 17 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 875,000.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ގއ.ގެމަނަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން