ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
GA. Kan'duhulhudhoo | LD0856
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
P03 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 16100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 526

މަސްވެރިކަމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތެވެ. މިރަށުގެ އުތުރުކޮޅުގައި ރީތި ކޯރެއް އޮވެއެވެ. މި ރަށަކީ ޤުދުރަތީ ރީތި ވަސީލަތްތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.