ގއ. ކޫއްޑޫ | ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް
GA. Kooddoo | LD0443
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ސިނާއީ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 73.4 ހެކްޓަރ
Pristine Islands Investment Pte.Ltd GKK
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް، ބްލޮކް ނަންބަރު 389
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/03/2012
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މަސް ފިނިކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ހިންގައި އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް
  • ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް / ހ. ސީސައިޑް، ކ. މާލެ
  • ދެވަނަ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/02/2018
  • ދެވަނަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ދެވަނަ ފަރާތަށް ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - މަސް ފިނިކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ހިންގައި އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް
ޖުމްލަ 2 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.