ގއ. އަރައިގައްތާ
GA. Araigahthaa | LD0222
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ސަލީމް / މ. ދޯޅަބުގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/02/1987
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން