ގއ. ބާވަނަދޫ
GA. Baavanadhoo | LD0945
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު އަބްދުލް ޢަނީ / ސޮޑާގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/01/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން