ށ. ކޮމަންޑޫ
Sh. Komandoo | LD1058
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C03 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03130
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 09 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 851

މިރަށު މީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި "ކޮމަންޑޫ ކިލާވަޅު" ކިޔާ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވަޅެއް ހުރެއެވެ. މަޝްހޫރު ބޮޑުތަކުރުފާނު، ކަޅުއޮށްފުންމީގައި ދަތުރު ކުރެއްވިއިރު ދެކޮމަންޑޫ ދޭތެރެއިން ދަތުރު ކުރެއްވި ރޮނގު މިހާރުވެސް ދެކޮމަންޑޫ ދޭތެރޭގައި ފާހަގަވާ ގޮތަށް އެބައޮތެވެ.
ޖުމްލަ 17 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 11,359,200.00 ރ.