ގއ. ދެއްވަލާބަދޫ
GA. Dhevvalaabadhoo | LD0380
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް / ހ. ސީސައިޑް، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 21/04/2019
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން