ގއ. ދިގުރަށް | ދަ ރެސިޑަންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް
GA. Dhigurah | LD0811
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6820088
  • އެނދުގެ އަދަދު - 127
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 118
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ބޮނަވިސްޓާ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތިޔަރަމޫ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބޮނަވިސްޓާ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތިޔަރަމޫ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ