ގއ. ފަޅުމާފުށި | ދަ ރެސިޑަންސް މޯލްޑިވްސް
GA. Falhumaafushi | LD0802
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 300 6929 7707419
  • އެނދުގެ އަދަދު - 200
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 100
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 330 9041
  • ހިންގާފަރާތް - ބޮނަވެންޗަރ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ.މަލާޒް ހުވަނދުމާ ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބޮނަވެންޗަރ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މއ.މަލާޒް ހުވަނދުމާ ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ