ގއ. ފެންރެހާ
GA. Fenrehaa | LD1088
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހަސަން މަނިކު / ކަންމަތީގެ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/02/1998
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން