ގއ. ފުނަދޫ
GA. Funadhoo | LD0613
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މެރިޓެކް މެނޭޖްމަންޓް ޕވޓ، ލޓޑ / ސ. ފޭދޫ، ގުލިސްތާނުގެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 19/02/2018
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް