ގއ. ފުނަމައުއްޑާ | ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް
GA. Funamauddaa | LD0926
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 4877
  • އެނދުގެ އަދަދު - 242
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 121
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 4378
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ލަކްސް ލޮޖް އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ލަކްސް ލޮޖް އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]