ގއ. ހަނޑަހާ | ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް، ހަޑަހާ
GA. Han'dahaa | LD0618
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3313388
  • އެނދުގެ އަދަދު - 100
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 53
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 6783
  • އީ-މެއިލް - elton.wongehyatt.com
  • ހިންގާފަރާތް - ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ވާރޭ ވިލާ އިއްޒުއްދީން މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ވާރޭ ވިލާ އިއްޒުއްދީން މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]