ށ. ފުނަދޫ | ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް
Sh. Funadhoo | LD0863
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C04 ފުނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03150
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 91 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,051

މިރަށުގައި މީހުން އާބާދުވާން ފަށާފައިވަނީ 1968 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. މޫދާ ގުޅިފައި އޮންނަ "ދަށްފަޅު" ނަމަކަށް ކިޔާ ކޯރެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، "ކުޑަފުނަދޫ" ކިޔާ ތުނޑިއެއް ވެސް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 19 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ށ.ފުނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
ށ.ފުނަދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ށ. ފުނަދޫގައި 1.25 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ށ. ފުނަދޫގައި 1.1 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ށ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް