ގއ. ހިތާދޫގަލާ
GA. Hithaadhoogalaa | LD0270
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް، ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 21/05/1991
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް