ގއ. ހުޅިމެންދޫ
GA. Hulhimendhoo | LD1032
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.4 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Under development
  • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް (2 ރަށް އެކީގައި)
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް / ހ. ސީސައިޑް، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/08/2018
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް