ގއ. ކަނޑުވިލިނގިލި
GA. Kan'duvilin'gili | LD0228
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފާޠިމަތު ޒީނާ ޢަލީ / ހ. ރައިޒިންގސަން، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/06/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން