ށ. މިލަންދޫ
Sh. Milandhoo | LD0525
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C02 މިލަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03160
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 131.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,954

މިރަށަކީ މިއަތޮޅު މާކަނޑޫދޫގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހުރި ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގެ ސަބަބުން އެރަށުގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން އާބާދުކޮށްފައިވާ ރަށެވެ. ރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ރަށުގައި "ސިކުނޑި ކުޅި" ކިޔާ ކުޅިއެއް އޮވެއެވެ. މުޅިއަތޮޅުންވެސް ސިކުނޑި ލިބެން ހުންނަނީ މިރަށުންނެވެ. ސިކުނޑިއަކީ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު ސްކޫލުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ސްކޫލަކީ ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,750,000.00 ރ.
ށ.މިލަންދޫ މަގު ހެދުން
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ށ.މިލަންދޫ.ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް.