ގއ. ކޮޑޭވިލިނގިލި
GA. Kodeyvilin'gili | LD0083
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޝާޙިނާ ޢަލީ / މ. ވާރޭވިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/02/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން