ގއ. މާމުޓާ | ޕުލްމޭން މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ ރިސޯޓް
GA. Maamutaa | LD0024
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3333887
  • އެނދުގެ އަދަދު - 254
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 127
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3011699
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0538/2014) ނަންބަރު 18 އަދި 19 (3 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0538/2014) ނަންބަރު 18 އަދި 19 (3 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ