ށ. ކީކިމިނި
Sh. Keekimini | LD0306
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 33.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/08/2002
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 35 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން ޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުން