ގއ. މެރަދޫ | ރެފްލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް
GA. Meradhoo | LD0462
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3344911
  • އެނދުގެ އަދަދު - 84
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 42
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސީ.ޑީ.އެލް އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝޭނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޯކިޑުމާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ - 20095، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީ.ޑީ.އެލް އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝޭނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އޯކިޑުމާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ - 20095، ދިވެހިރާއްޖެ