ގއ. މިނިމެއްސާ
GA. Minimessaa | LD0136
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޖިޒާ އިބްރާހީމް މަޖުދީ / އީވްނިންގްސް، ގދ. ތިނަދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/06/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން