ށ. ބިސްއަޅާހުރާ
Sh. Bis Alhaahuraa | LD0285
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ށ. މަރޮށި، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/02/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން