ގދ. މަޑަވެލި
GDh. Madaveli | LD0557
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q03 މަޑަވެލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 49.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,013

މިރަށަކީ ތިމާވެށްޓަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން ސަރުކާރުން ދެއްވާ "ފެހިފަތް" ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ދިވެހި ލިބާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމަކީވެސް މިރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ.މަޑަވެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ