ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
GDh. Hoan'dehdhoo | LD0851
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q03 މަޑަވެލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 93.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 792

މި ރަށަކީ ދަނޑުވެރި ރަށެކެވެ. 1987 ވަނަ އަހަރު މި ރަށުގައި އުފެއްދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ހުވަދޫ އެއިޑް" އަކީ، ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން، ރަށާއި އަތޮޅަށް އިޖުތިމާޢީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. ޘަޤާފީ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ ބޮޑުބެރު ޖެހުމަކީ، މިރަށުގައި ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅިވަރެކެވެ. އަދި މިރަށުގައި 500 އަހަރު ވެފައިވާ، އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 875,000.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން