ގދ. ވާދޫ
GDh. Vaadhoo | LD0195
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q05 ގައްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 192.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 446

މިރަށަކީ އާޘާރީ ތަންތަން ގިނަ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން "ތުންޑޭ ޒިޔާރަތް" ކިޔާ ވަރަށް އިހުޒަމާނުގެ ޒިޔާރަތެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަސްވަރުގެ ހުކުރު މިސްކިތެއްވެސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަލްފަޤީޙު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (ވާދޫ ދަންނަކަލޭފާނު) ގެ ޒިޔާރަތް ހުންނަނީ މި މިސްކިތުގެ ކައިރީގައެވެ. ރަށުގެ މީހުން ކޮށްއުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ.