ގދ. ފިޔޯރި
GDh. Fiyoari | LD0470
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 80.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 554

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރި ބަޔެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ކޮށްއުޅެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ރަށަކީ، ކުނާވިޔުމަށް ބޭނުންވާ "ހައި" ހެއްދުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުރަށެކެވެ. މި ރަށުގައި ބޮޑު ކުޅިއަކާއި ހަވިއްތައެއް އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,800,000.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން