ގދ. ތިނަދޫ
GDh. Thinadhoo | LD0717
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
Q02 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 117.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 7,456

މިއީ ގދ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމު ކުރި ފުރަތަމަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ. މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ފޮޓޯ ޗާޕްކުރި ރަށެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ. ދެކުނު ބަޣާވާތުގެ ތެރޭގައި ރަށް ފަޅުވުމަށްފަހު، މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށައި، އަލުން އާބާދުވިތާ އަދި މިވީ 50 އަހަރެވެ.
ޖުމްލަ 40 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 83,663,283.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި 2.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ