ގދ. ތިނަދޫ
GDh. Thinadhoo | LD0717
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
Q02 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 117.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 5,390

މިއީ ގދ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމު ކުރި ފުރަތަމަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ. މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ފޮޓޯ ޗާޕްކުރި ރަށެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ. ދެކުނު ބަޣާވާތުގެ ތެރޭގައި ރަށް ފަޅުވުމަށްފަހު، މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށައި، އަލުން އާބާދުވިތާ އަދި މިވީ 50 އަހަރެވެ.
ޖުމްލަ 47 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 69,635,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި 2.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި 2 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން