ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
GDh. Faresmaathodaa | LD0572
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 44.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 761

ފަރެހާއި މާތޮޑާއަކީ ކުރިން ދެ ރަށެވެ. މިހާރު ހިއްކައިގެން ގުޅާލާފައިވާ ފަރެހާއި މާތޮޑާ، އެއްރަށެއްގެ ގޮތުގައި، "ފަރެސްމާތޮޑާ"ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވީ، 2007 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,631,575.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން