ގދ. ކޮނޮއްޓާ | އައުޓްރިގަރ ކޮނޯޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް
GDh. Konottaa | LD0940
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6847770
  • އެނދުގެ އަދަދު - 110
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 55
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6847772
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އޯ.ކޭ.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އޯކިޑު މާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޯ.ކޭ.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އޯކިޑު މާގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ