ގދ. ކާޑެއްދޫ
GDh. Kaadehdhoo | LD1124
ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 181.2 ހެކްޓަރ
Regional Airports/ Ministry of Transport & Civil Aviation KDM
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/12/1990
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
ޖުމްލަ 1 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.