ގދ. ފަރެހުޅެދޫ
GDh. Farehulhedhoo | LD0010
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙާމިދު ރަޝީދު / މއ. އެވޭލާގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/10/2001
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން